Parafia pw. Świętej Zofii i Świętego Szczepana w Laszkach

Archidiecezja Przemyska obrządku łacińskiego, Dekanat Radymno II

Przygotowanie do sakramentów

Małżeństwo

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa

w świetle Synodu Archidiecezji Przemyskiej (Aneks 2)

 

A. Bliższe przygotowanie do małżeństwa (katecheza przedmałżeńska)

 

         Tematykę wychowania prorodzinnego należy uwzględnić w katechezie szkolnej, zgodnie z obowiązującym programem. Treść i metoda przeprowadzonych katechez winny być dobrane w sposób roztropny, tak aby uwzględniając uwarunko­wania młodzieży danej grupy katechetycznej, stopniowo wdra­żać młodzież w problematykę małżeństwa i rodziny, traktowa­nych jako powołanie, w kontekście wielkiego znaczenia war­tości dziewictwa i celibatu.

         W każdej parafii powinna być zorganizowana katecheza przed­małżeńska dla młodzieży pozaszkolnej. Grupa katechetyczna nie powinna przekraczać 20 osób. Jeśli w parafii jest więcej chętnych, należy utworzyć więcej grup. Katechizacja powinna mieć charakter formacji ewangelizacyjno-katechetycznej. W doborze tematów katechizacji można posługi­wać się programem diecezjalnym, a także innymi wydawnictwa­mi, z zachowaniem jednak wskazań metodycznych zawartych w programie diecezjalnym. Cykl spotkań katechetycznych obejmuje co najmniej 15 spo­tkań, rozłożonych w ciągu kilku miesięcy. Każde spotkanie powinno dostarczyć wiedzy z zakresu: Biblii, nauczania Kościoła, a zwłaszcza Katechizmu Kościoła Katolic­kiego. Winno prowadzić do egzystencjalnych wniosków i mo­dlitwy. Należy troszczyć się o to, by w modlitwę angażowało się jak najwięcej uczestników spotkania. Niektóre tematy specjalistyczne, omawiające problemy specyfi­czne dla danej drogi powołania (do małżeństwa, kapłaństwa, życia konsekrowanego) można i należy powierzyć osobom trze­cim – należycie przygotowanym, np. współpracownikom porad­nictwa rodzinnego, psychologom, przedstawicielom ruchu „Do­mowy Kościół” i innym. Ze względu na organiczną całość programu należy dołożyć sta­rań, aby młodzież uczestniczyła we wszystkich spotkaniach. Należy na początku cyklu podać młodzieży całościowy plan spotkań wraz z przewidywanymi terminami nabożeństw kończą­cych dany etap.

 

B. Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa (katecheza przedślubna)

        

W ramach katechezy przedślubnej winno zawierać się poucze­nie o najistotniejszych prawdach dotyczących katolickiego mał­żeństwa i rodziny, a zwłaszcza o zobowiązaniach wynikających z sakramentu małżeństwa. Obowiązują co najmniej trzy ogólne spotkania narzeczonych z duszpasterzem i doradcą świeckim, poświęcone praktycznym katechezom przedślubnym i dwa indywidualne, każdej pary na­rzeczonych z nauczycielem naturalnego planowania rodziny.

 

W spotkaniach tych należy uwzględnić następujące tematy:

 

I    Sakramentalna miłość małżeńska

 1. Sakrament małżeństwa: znaczenie i wartość
 2. Miłość narzeczeńska, małżeńska i rodzicielska
 3. Biologiczne uwarunkowania odpowiedzialnego rodzi­cielstwa

 

II    Godność miłości małżeńskiej

 1. Etyka w miłości małżeńskiej
 2. Kultura pożycia małżeńskiego
 3. Metody rozpoznawania płodności

 

III    Świętość daru życia

 1. Rodzina w służbie życiu
 2. Znamiona śmierci w rodzinie
 3. Interpretacja kart obserwacji

 

         Uzupełnieniem katechezy przedślubnej jest rozmowa dusz­pasterska w kancelarii parafialnej, mająca na celu spraw­dzenie właściwego przygotowania do zawarcia małżeństwa oraz omówienie i przygotowanie liturgii sakramentu mał­żeństwa. W kancelarii należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
 • świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty; dokument musi być "świeżej daty" to znaczy ważny jest tylko sześć miesięcy od daty wystawienia;
 • świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej,
 • zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC,
 • Dane świadków (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania)

 

         Należy zachęcać młodzież do dłuższego niż 3 miesiące przygotowania bezpośredniego do małżeństwa poprzez uw­zględnienie zaręczyn (np. ok. 6 miesięcy przed planowa­nym ślubem), po których byłby odpowiedni czas na kate­chezę przedślubną.

       

         Bardzo ważnym etapem formacji przyszłych małżonków jest spowiedź przedślubna. Pozwala ona godnie przyjąć sakrament małżeństwa oraz daje możliwość rozpoczęcia życia małżeńskiego w stanie łaski uświęcającej. Pozwala także uporządkować zaniedbania z wcześniejszego życia. Uczy o tym Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, w którym czytamy: „Pierwsza spowiedź, na początku przygotowań do ślubu, powinna być potraktowana stosownie do sytuacji religijnej penitenta. Czasem może zachodzić potrzeba spowiedzi z całego życia, by pewne sprawy gruntowniej uporządkować, czy uzupełnić, gdy wcześniej miały miejsce spowiedzi nieważne. (…) Druga spowiedź ma na celu pełniejsze przeżycie sakramentu małżeństwa, czego warunkiem jest szczególna czystość serca i otwartość na Boga, który jest Miłością i Życiem”. (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, 32).